Uncategorizedข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 10/2564 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการประจำเดือน ณ ห้องประชุมมยูรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน