Uncategorizedข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

8 ต.ค.64 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง จากคุณวชิระ รุจินิธิกุล ประธานชุมชนตลาดบ้านสวน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยที่ยากไร้ รวมไปถึงผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน