Uncategorized

20 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการสอบสวนโรค และคัดกรองเด็กป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา