ข่าวสารกิจกรรม

ไม่พบเรื่อง

19 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยแก่หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวัยทำงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด, บริษัทสยามโกบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี, เทสโก้ โลตัส บ้านสวน

18 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยแก่หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวัยทำงาน ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี, สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี, สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี

18 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันการติดยาและสารเสพติด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ 2 และหมู่ 4)

#ประกาศรายชื่อ (รอบเพิ่มเติม รอบที่ 3) ‼

? ผู้ขอรับการช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (Covid-19) ครัวเรือนละ 1,000 บาท (ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ์)

.
** ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

18 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

พี่น้องประชาชนชาวบ้านสวน ต้องไม่ประมาทนะครับ ควรที่จะงดออกจากบ้าน รวมถึงกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาด สวมหน้ากากอนามัย และที่สำคัญต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

15 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบ สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 691 ชุด ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

15 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้านติดเตียง โดยการมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 14 คน

15 พ.ค.63 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้จัดการอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ามีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ตลาดนัดซอย 11

14 พ.ค.63 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้จัดการอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ามีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ตลาดนัดแม่ละมัย

14 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค บริโภคจำเป็น มามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 ครัวเรือน โดยมีนายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือ ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

22 ส.ค.62 เวลา 16.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการมอบป้าย อาหารปลอดภัย ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบให้แผงค้าที่ผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อน 2 ครั้ง และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหาร บริเวณตลาดนัดเอสพี

21 ส.ค.62 เวลา 16.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการมอบป้าย อาหารปลอดภัย ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบให้แผงค้าที่ผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อน 2 ครั้ง และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหาร บริเวณตลาดนัดซอย 11

19 ส.ค.62 เวลา 15.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการมอบป้าย อาหารปลอดภัย ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบให้แผงค้าที่ผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อน 2 ครั้ง และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหาร บริเวณตลาดนัดซอย 9 เพชรสยาม และตลาดนัดซอย 9

26 ก.ค.62 เวลา 8.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน บริจาคโลหิตในโครงการ สร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย

27 มิ.ย.62 เวลา 9.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนทร พุ่มสวย ผู้อำนวยการสถาบันบูรพาพัฒนาบุคลากร และจ่าเอกปรีชา ใจสนุก พร้อมคณะ ที่มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ห่างไกล Office syndrome

? ภายในงานมีกิจกรรม

✅ ประมวลค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
✅ ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพ
✅ นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
.

? ตรวจวัดความดันชีพจร
?‍♀ วัดความแข็งแรงของแขน , ขา
?‍♀ ปั่นจักรยาน 6 นาที (วัดการใช้ออกซิเจนสูงสุด)
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 – 8.30 น. ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

? อย่าลืมใส่ชุดออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมนะครับ