ข่าวสารกิจกรรม

15 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมทั้งนำประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรและชุมชน เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคนพิการในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติวิทยากรและล่ามภาษามือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวนพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนางฉลาด สุวรรณ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563” เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

15 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการประชาคมค้นหา ผู้ค้า / ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดให้โทษในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรายาเสพติด ภาค 2 , ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี และผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

14 ธ.ค.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด เพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และเตรียมสอนการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด ครบตามเกณฑ์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดและทารกแรกเกิด พร้อมมอบคู่มือ คุณแม่คนใหม่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกท่าน

9 ธ.ค.63 เวลา 08.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการตื่นตัวในการเล่นกีฬา และเกิดความรักในการออกกำลัง นอกจากนี้ยังปลูกฝังความรักความสามัคคี และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป โดยภายในงานฯมีการแข่งขันกีฬาเช่น วิ่งผลัดซิกแซ็ก , คู่หนีบคีบระเบิด , อีกาคาบเหยื่อ , เดินตัวหนอน , ครอบครัวสัมพันธ์ และชักกะเย่อ ณ โรงยิมเนเซียม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มีรายละเอียดดังนี้1. ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิ์การจองห้องพักจากเดิม ปชช จองห้องพักได้ไม่เกิน 10 คืน / 1 ท่าน โดยเพิ่มสิทธิ์การจองห้องพักเพิ่มอีก 5 คืน เป็นทั้งสิ้น 15 คืน / 1 ท่าน 2. การเพิ่มโควตาห้องพักในโครงการ จากเดิม 5 ล้านคืน เพิ่มโควต้าอีก 1 ล้านคืน รวมทั้งสิ้น 6 ล้านคืน 3. การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมจะสิ้นสุด 31 มกราคม 2564 ขยายไปจนถึง 30 เมษายน 2564 4. การขยายระยะเวลาการจองห้องพัก จากเดิมสามารถจองห้องพักได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น. ได้ขยายไปจนถึง 24.00 น.

8 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ พ่อผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร , พ่อผู้เสียสละเพื่อสังคม และพ่อผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากโดยได้รับเกียรติจาก นายพันธกานต์ พรหมพรางกูร นายกสมาคมรวมหยดน้ำเป็นสายธาร ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมสร้างความเข้มแข็ง ความรู้รัก สามัคคี ของคนในชุมชน” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

? ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการเกษียณสร้างสุข เตรียมความพร้อมเข้าสูงวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนวัยทำงานกลุ่มอายุ 45-59 ปี จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกษียณในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
? ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ตลอดปี 2563 โดยเฉพาะทุกช่วงหยุดยาว… ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน กรุณาอย่าใช้ความเร็วเกินจากกฎหมายกำหนด ในการขับขี่รถทุกประเภท เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของเราทุกคน..

หมวด ขว 12-13 กันยายนนี้ ที่ เดอะ ไทด์ รีสอร์ต บางแสน และผ่านระบบอินเตอร์เนต www.tabienrod.com สอบถามเพิ่มเติม 095-484-3131 หรือ 1584

แนวทางปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แนวทางปฏิบัติ (New Normal)

27 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการมอบป้าย อาหารปลอดภัย ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบให้แผงค้าที่ผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อน 2 ครั้ง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดเสี่ยงเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหาร ณ ตลาดนัดซอย 11 และตลาดนัดแม่ละมัย

28 ธ.ค.62 เวลา 07.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

27 ธ.ค.62 เวลา 15.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสวัสดิการสังคม นำสิ่งของอุปโภค – บริโภค และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มอบให้กับนางสุรีย์ภร พันธุ์เวช ที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เทศบาลเมืองบ้านสวนตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 บริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งสระ ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

26 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพุทธวลัย ชุมทอง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

26 ธ.ค.62 เวลา 8.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day “เมืองบ้านสวน ถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย” เพื่อบรรเทามลภาวะจากฝุ่นละอองที่จะเพิ่มขึ้นในอากาศ และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวน บริเวณถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศประชาชนที่แวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปอุโมงค์ไฟและไฟประดับหลากหลายสีสัน เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน

25 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยนายถาวร สำราญ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานกองสวัสดิการสังคมร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี จัดการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับฟังผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มฯ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาล ให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน

25 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

25 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้นำชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำคณะกรรมการกองทุนฯ , คณะกรรมการศูนย์ดูแลเด็กและเยาวชน , คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ , มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พร้อมทั้งลงเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี , ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ และอาคารสันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

24 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เช้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อน “เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล :Smile City For All” นิทรรศการวิชาการ การฝึกอาชีพการแสดงผลงานคนพิการ และการจับฉลากมอบของรางวัลให้กับคน ซึ่งมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

24 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดย
ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 ณ ศสมช.ชุมชนบ้านสวนพัฒนา ม.4 ร่วมกับกรรมการชุมชน ประชาชนและ สมาชิก อถล.ในชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สอดคล้องกับนโยบาย จ.สะอาด โดยปริมาณขยะที่ประชาชนคัดแยกได้ มีจำนวน 133 กิโลกรัม