Uncategorized

17 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการ พร้อมทั้งมอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน