Uncategorized

9 ธ.ค.62 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม การประชุมสภาเด็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการ ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน