Uncategorized

4 มี.ค.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 12 ร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สอดคล้องกับนโยบาย จ.สะอาด โดยประชาชนสามารถคัดแยกขยะและนำมาร่วมกิจกรรมได้ จำนวน 789.7 กิโลกรัม ณ ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอกสามัคคี (ข้างตลาดแม่ละมัย) ม.4 ต.หนองข้างคอก