แจ้งไฟทางสาธารณะ

แจ้งไฟทางสาธารณะ
กรุณาใส่เบอร์โทรให้ถูกต้องเพื่อทางเทศบาลจะได้ติดต่อกลับได้
จำเป็นสำหรับการตอบกลับ
สังเกตุได้จากที่ต้นเสาไฟจะมีหมายเลขเขียนอยู่ เช่น ก.1/2(หากไม่มีหมายเลขเสาไฟให้ใส่ "-")
ระบุสถานที่และหมายเลขเสาไฟให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการดำเนินเรื่อง