Uncategorized

27 มิ.ย.62 เวลา 9.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนทร พุ่มสวย ผู้อำนวยการสถาบันบูรพาพัฒนาบุคลากร และจ่าเอกปรีชา ใจสนุก พร้อมคณะ ที่มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน