9 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ท. ให้ปรับปรุงส่วนราชการจากกองเป็นสำนัก จำนวน 2 ส่วนราชการ ได้แก่ กองช่าง เป็น “สำนักการช่าง” และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น “สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

9 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเ…