18 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการบริหารกองทุน / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การอนุมัติโครงการจำนวน 19 โครงการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 , รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ได้ที่ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 โครงการ และสรุปรายงานการเงิน ยอดเงินคงเหลือ รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

18 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมน…