ข่าวกิจกรรม Facebook

9 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงแนวทางดำเนินงานบูรณาการ งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่าย นวมินทราชินี