Home

Previous
Next

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ประม

วารสารที่นี่บ้านสวน

วิดิ

Previous
Next

ร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนอย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 1 อย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 2 อย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 3 อย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 3 ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ...
อ่านเพิ่มเติม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้งเขตตำบลบ้านสวน 1. QR-Code สถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 2. คลิกที่ภาพ QR-Code จะแสดงแผนที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 10-11หน่วยเลือกตั้งที่ 12-14 ...
อ่านเพิ่มเติม
กฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 1. แสกน QR-Code ดาวน์โหลด พ.ร.บ,ระเบียบ การเลือกตั้ง 2. คลิกที่ภาพ QR-Code เพื่อดาวน์โหลด พ.ร.บ,ระเบียบ การเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก ๓๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น(บ่อทราย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน(หมู่๕)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 15 โครงการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ใช้สำหรับรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบกะบะเทท้าย ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๖-๓๗๓๖ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๗-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ภายในซอยบ้านสวน-สุขุมวิท ๑๗ ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน (ครั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด, สำนักการคลัง

วีดีโอทั้งหมด

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เทศบาลเมืองบ้านสวน

เกี่ยวกับเทศบาล

เทศบาลเมืองบ้านสวน

งานกิจกรรม

เทศบาลเมืองบ้านสวน

You missed