ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่อัลบั้มต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่แก้ไขแท็ก 44 รูปภาพ · Updated 5 ปีที่แล้ว 6 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “การพัฒนากิจการสภาเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่อัลบ…

ขอแจ้งพี่น้องประชาชนทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะที่เป็นผู้รับผิดชอบการโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการโดยตรง ผ่านบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยจะจ่ายให้ท่านภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด หากไม่ได้รับการโอนเงิน ให้ติดต่อมายังกองสวัสดิการสังคม เพื่อทำการตรวจสอบและแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง ดำเนินการโอนเงินให้ท่านในเดือนถัดไป สอบถามเพิ่มเติม 038-184555 ต่อ 4203

ขอแจ้งพี่น้องประชาชนทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็…