ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ขอเชิญประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “งค”

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ขอเชิญประมูลทะเบียนรถเลขสวย (จดทะเบียนไม่เกิน 7 ที่นั่ง) หมวดอักษร "งค" ชลบุรี ทั้งหมด 301 หมายเลข  #ประมูลราคาเริ่มต้น 3,000 บาท ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com เท่านั้น เปิดประมูล 6 กรกฎาคม 2565ปิดประมูล 3 กันยายน 2565 (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)วันปิดประมูลสามารถเข้าร่วมประมูลออนไลน์ ณ เดอะไทด์รีสอร์ทบางแสน ขั้นตอนการประมูล1.ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com เลือกเมนูการประมูลเลขรถเก๋ง หรือคลิ๊ก https://car.tabienrod.com/REG_ZONE/register.php2.โอนหลักประกันต ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ...
อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบการแข่งขันประกวดคัดลายมือโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

ระเบียบการแข่งขันประกวดคัดลายมือโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การประกวดมารยาทไทย โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หลักเกณฑ์การประกวดมารยาทไทย โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ละเมิดเครื่องหมายการค้าการยาสูบแห่งปรัเทศไทย(บุหรี่ปลอม) กรมการปกครอง กระทรวงมหา่ดไทย ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้านการลดความเหลี่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2564 โดยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ ...
อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (ที่ นร0108/5422 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564) สำนักกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยมีบทความดังต่อไปนี้ บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะบทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผ ...
อ่านเพิ่มเติม
ระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลนามสงเคราะห์และชื่อภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กรมการปกครองได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลนามสงเคราะห์และชื่อภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากภายนอกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป รายละเอียดสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://allsmart.dopa.go.th/dopa_directory ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมมพันธ์ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) กรมการปกครอง ได้จัดทำข้อมลูสารสนเทศ เกียวกับคำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นภาษาไทยคู่กับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร เพื่อเป็นประโยชน์ แก่พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและเพื่อนบ้านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตาพภาพดังกล่าว ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ...
อ่านเพิ่มเติม
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ...
อ่านเพิ่มเติม