ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง”ชิงถ้วยพระราชทาน” และแข่งเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง"ชิงถ้วยพระราชทาน" และแข่งเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ...

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ละเมิดเครื่องหมายการค้าการยาสูบแห่งปรัเทศไทย(บุหรี่ปลอม) กรมการปกครอง กระทรวงมหา่ดไทย ...
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้านการลดความเหลี่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2564 โดยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ ...
เอกสารเผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (ที่ นร0108/5422 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564) สำนักกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยมีบทความดังต่อไปนี้ บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะบทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผ ...
ระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลนามสงเคราะห์และชื่อภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กรมการปกครองได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลนามสงเคราะห์และชื่อภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากภายนอกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป รายละเอียดสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://allsmart.dopa.go.th/dopa_directory ...
ประชาสัมมพันธ์ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) กรมการปกครอง ได้จัดทำข้อมลูสารสนเทศ เกียวกับคำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นภาษาไทยคู่กับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร เพื่อเป็นประโยชน์ แก่พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและเพื่อนบ้านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตาพภาพดังกล่าว ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ...
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์ ...
Error: View 141cf0fxua may not exist