ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แห่เจ้ารอบเมืองเทศกาลกินเจศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แห่เจ้ารอบเมืองเทศกาลกินเจศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 ...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการสัมนารับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนเชื่อมต่อ (Super Road) ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับ บางพระ (คีรี) ถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอก กรมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขอเชิญชวนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนกับการดำเนินงานโครงการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนเชื่อมต่อ (Super Road) ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับ บางพระ (คีรี) ถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอก โดยเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความค ...
ประกาศ(สด.38)เพื่อแจ้งเตือนให้ชายไทยไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ประกาศ (สด.38) ตามความหมายในมารตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2493 เพื่อให้บรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย ที่เกิดปี วอก พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่ง มีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองชซลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้ไปแสดงตนเพื่อ ลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาปฏิบัติราชการ ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อทำประชาพิจารณ์ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี 2564 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี 2564 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น ร่วมตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นได้โดย ดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถามด้านล่าง กรอกรายละเอียดข้อมูลและนำส่งได้ที่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 อาค ...
พักสบาย สไตล์ ท้องถิ่นชล ประชาสัมพันธ์โครงการฟิ้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ชลบุรี โดยจังหวัดชลบุรี ได้รวบรวมสถานที่พักที่น่าสนใจในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี นำเสนอผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรกนิกส์ หนังสือ พักสบาย สไตลท้องถิ่นชล และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหนังสือ "พักสบายสไตล์ ท้องถิ่นชล" สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรีโดย คลิกที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/ ...
การยืนยันตัวตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ(กรณีมอบอำนาจ) ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ประกาศรายชื่อผู้พิการ หนังสือมอบอำนาจ เอกสารแนบกรณีขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเหตุ : สำหรับผู้พิการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการมาด้วย ...
ธรรมนูญเทศบาลเมืองบ้านสวนว่าด้วยการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ผลการประกวดแข่งคัดลายมือ "โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประกวดคัดลายมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓" ...
ประกาศผลวาดภาพระบายสี"เยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจไม่โกง" โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...
Error: View 141cf0fxua may not exist