ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกวดถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวตำบลพลวงทอง Tripod in Ploungthong ๒๐๒๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกวดถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวตำบลพลวงทอง Tripod in Ploungthong ๒๐๒๒ ...
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ สรุปประเมินความพึงพอใจของประชาชน ...
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ"บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยากให้เป็น" ...
เอกสารเผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (ที่ นร0108/2611 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564) สำนักกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยมีบทความดังต่อไปนี้ บทความเรื่อง เสียภาษีเท่าไหร่นะบทความเรื่อง ค่าปรับไปไหนบทควา ...
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ระหว่างเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2564 คลิก โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส (csn.cx) ...
การยืนยันตัวตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ(กรณีมอบอำนาจ) ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ประกาศรายชื่อผู้พิการ หนังสือมอบอำนาจ เอกสารแนบกรณีขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเหตุ : สำหรับผู้พิการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการมาด้วย ...
ธรรมนูญเทศบาลเมืองบ้านสวนว่าด้วยการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ผลการประกวดแข่งคัดลายมือ "โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประกวดคัดลายมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓" ...
ประกาศผลวาดภาพระบายสี"เยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจไม่โกง" โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...
Error: View 141cf0fxua may not exist