11 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระ ศิวดุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี มาแนะนำวิธีการใช้งาน Application “CBH Plus” เบื้องต้นให้กับคณะกรรมการชุมชนได้ทราบโดยทั่วกัน

11 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมน…

9 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ท. ให้ปรับปรุงส่วนราชการจากกองเป็นสำนัก จำนวน 2 ส่วนราชการ ได้แก่ กองช่าง เป็น “สำนักการช่าง” และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น “สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

9 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเ…