000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ไม่พบเรื่อง
ภาพบรรยากาศที่เทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลชลบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้แก่พี่น้องชาวบ้านสวน โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และนายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 4 ร่วมตรวจความเรียบร้อย ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน