000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน สังกัดเทสบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน

              วันที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ. 2564 ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้านการลดความเหลี่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง