ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านสวน