12 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของระหว่างสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – ซี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยภายในงานมีกิจกรรมอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน , กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน , กิจกรรมมอบแว่นตาผู้สูงอายุ วัดสายตา คัดกรองผู้ป่วยเป็นตาต้อกระจก , กิจกรรมบริการตัดผม , กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งในเด็ก และกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์จำนวน 287 ทุน โดยมี รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 – ซี เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

12 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนต…

11 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระ ศิวดุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี มาแนะนำวิธีการใช้งาน Application “CBH Plus” เบื้องต้นให้กับคณะกรรมการชุมชนได้ทราบโดยทั่วกัน

11 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมน…

9 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ท. ให้ปรับปรุงส่วนราชการจากกองเป็นสำนัก จำนวน 2 ส่วนราชการ ได้แก่ กองช่าง เป็น “สำนักการช่าง” และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น “สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

9 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเ…