ขอแจ้งพี่น้องประชาชนทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะที่เป็นผู้รับผิดชอบการโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการโดยตรง ผ่านบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยจะจ่ายให้ท่านภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด หากไม่ได้รับการโอนเงิน ให้ติดต่อมายังกองสวัสดิการสังคม เพื่อทำการตรวจสอบและแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง ดำเนินการโอนเงินให้ท่านในเดือนถัดไป สอบถามเพิ่มเติม 038-184555 ต่อ 4203

ขอแจ้งพี่น้องประชาชนทุกท่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็…